ประวัติการก่อตั้ง


ประวัติการก่อตั้ง


บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด


ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532   ในพื้นที่ของหมู่  4  ตำบลบ้านกลาง

อำเภอเมือง ลำพูน   ก่อนหน้าที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจะเริ่มโครงการไม่นาน

เริ่มต้นจากกระบวนการผลิตวาซาบิรวมถึงพืชผักผลไม้แช่แข็งอื่น ๆ   ต่อมาได้ขยาย

โรงงานเพื่อเพิ่มกระบวนการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมัสตาร์ด    ผลิตภัณฑ์

วาซาบิสำเร็จรูป   ซอสปรุงรส และน้ำจิ้มต่าง ๆ      จนกระทั่งก่อสร้างโรงงานผลิต

แป้งมัสตาร์ดขึ้น     ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

กระบวนการแช่แข็งหรือแช่เยือกแข็ง, การอบแห้ง, การบรรจุกระป๋อง, การต้มกลั่น,

ด้วยไอน้ำ, การสกัดน้ำมัน เป็นต้น       ผลิตภัณฑ์หลัก  ได้แก่   ผลิตภัณฑ์วาซาบิ

และวาซาบิสำเร็จรูป   คอกเทลซอส   น้ำจิ้มปรุงรส   และซอสปรุงรส   น้ำมันหอม

ระเหยจากเมล็ดมัสตาร์ดและพืช    ผักและผลไม้แช่แข็ง    ตลาดส่งออกส่วนใหญ่

ได้แก่ สหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียบันทึกเหตุการณ์สำคัญของบริษัท ตามช่วงเวลาต่าง ๆ

พ.ศ. 2532   ก่อตั้งโรงงานแช่แข็ง เพื่อแช่แข็งวาซาบิและพืชผักผลไม้อื่น ๆ

พ.ศ. 2535   ก่อตั้งโรงงานน้ำมันหอมระเหย  เพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ด

มัสตาร์ดและพืชอื่น ๆ

พ.ศ. 2540   ก่อตั้งโรงงานอาหารสำเร็จรูปเพื่อผลิตวาซาบิสำเร็จรูป

พ.ศ. 2544   ก่อตั้งโรงงานซอส เพื่อผลิตคอกเทลซอส และซอสปรุงรส

พ.ศ. 2547   ก่อตั้งโรงงานแป้งมัสตาร์ด เพื่อผลิตแป้งมัสตาร์ด

พ.ศ. 2549   ย้ายอาคารผลิตโรงงานน้ำมันหอมระเหย   รวมถึงสร้างห้องปฏิบัติการ

และทดลองวิจัยพัฒนาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคว้าวิจัยตามวิสัยทัศน์บริษัท

พ.ศ. 2551   ก่อตั้งโรงงานอบกากมัสตาร์ด และ Biomass Boiler

พ.ศ. 2553   เริ่มระบบการจัดการ Zero Waste ภายใต้รูปแบบ Lanna Bio-complex

อย่างครบวงจร

พ.ศ. 2555   ก่อตั้งอาคารโรงเรือนควบคุมเพื่อทดลองปลูกพืชผักผลไม้ต่าง ๆ

พ.ศ. 2559   เริ่มเดินระบบ Bio gas

พ.ศ. 2562   อาคารสำนักงานใหม่ และหอประชุมใหญ่แล้วเสร็จ