การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 2561การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

ทางบริษัท  ลานนาโปรดักส์  จำกัด  ได้สนับสนุนกิจกรรมของ  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับชมรมกอล์ฟสิงห์จังหวัดลำพูน  ในรายการแข่งขันกอล์ฟการกุศล  

FTI - SINGHA LAMPHUN GOLF 2018 ขึ้น   ณ สนามกอล์ฟกัซซันเลกาซี่กอล์ฟคลับ  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2561 เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดซื้อถังออกซิเจน

ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  (หมู่บ้านสันป่าฝ้าย, ศรีบุญยืน, วังทอง, ขี้เหล็ก, สันปูเลย)