ตรวจสุขภาพประจำปี 2561ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

การตรวจสุขภาพประจำปีในปีนี้  ทางฝ่ายบุคคลฯ ได้ให้โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล เข้ามาตรวจพนักงาน   เมื่อวันที่  20  กันยายน  2561

ซึ่งมีรายการตรวจตามข้อกำหนดคุณภาพ  และปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพนักงาน   บรรยากาศผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย