กิจกรรมไหว้พระจังหวัดน่านกิจกรรมไหว้พระจังหวัดน่าน

บริษัท  ลานนาโปรดักส์  จำกัด  และชมรมวารสารข้าวตอก  ได้จัดกิจกรรมไหว้พระอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันแล้ว  ระหว่างวันที่  8 - 9  กันยายน  2561 

โดยในปีนี้ได้เดินทางไปทำบุญไหว้พระที่จังหวัดน่าน   ในเขตอำเภอเมืองน่าน  อำเภอเวียงสา  และอำเภอปัว   ได้แก่  วัดภูมินทร์  วัดพระธาตุแช่แห้ง   วัดพระธาตุช้างค้ำ  

วัดชุมภู   วัดภูเก็ต  และวัดบุญยืน  เป็นต้น  มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับมีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันอย่างอบอุ่นเหมือนเช่นเคย