PCQI (USFDA : FSPCA Certification)
FSPCA : PCQI ผู้ปฏิบัติงานได้รับเกียรติบัตรรับรองแล้ว จากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา  จำนวน 22 คน
เมื่อวันที่  2 – 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น  ทางบริษัท  ลานนาโปรดักส์  จำกัด  ร่วมกับบริษัท  ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  ได้จัดอบรมหลักสูตร
“การฝึกอบรมผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณสมบัติด้านการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์”  ตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  ได้รับการรับรองเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็น
Preventive Control Qualified Individual (PCQI)
เป็นผู้ควบคุมการจัดทำและบังคับใช้แผนงานด้านความปลอดภัยอาหารของบริษัท  จำนวน 22  คน