ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมตามโครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง  ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์   หลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์
จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน 
12  คน  นำโดย นายแพทย์โภคิน  ศักรินทร์กุล  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  โรงพยาบาลลำพูน เข้าศึกษาดูงาน   โดยได้แลกเปลี่ยนรู้การทำงานเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน   ปัจจัยเสี่ยง

ในการทำงาน   และโรคจากการทำงาน   รวมถึงร่วมวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมการทำงาน    ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น.  

  ห้องประชุม 1   โดยได้สัมภาษณ์พนักงานถึงสภาพการทำงานเพื่อวินิจฉัยโรคจากการทำงานด้วย