แรงงานสตรีดีเด่นประจำปี 2561 วันสตรีสากล จังหวัดลำพูน
แรงงานสตรีดีเด่นประจำปี 2561  วันสตรีสากล  จังหวัดลำพูน


 


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดลำพูน  และมอบเกียรติบัตรแก่แรงงานสตรีดีเด่นจังหวัดลำพูน  ประจำปี 2561
ซึ่งในปีนี้  มีพนักงานของบริษัท ลานนาโปรดักส์  จำกัด  ได้แก่  คุณแสงเดือน  ยาอินตา  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รีฟายน์  ได้รับคัดเลือกให้เป็นแรงงานสตรีดีเด่นด้วย  จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดลำพูน    หอประชุมโชควัฒนา   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์    ซึ่งคุณแสงเดือนได้เคยดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานคณะกรรมการสวัสดิการฯ  2 วาระ  ยังอุทิศตนเสียสละเข้าร่วม

กิจกรรมอาสาต่าง ๆ ทั้งทางด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานมาโดยตลอด   อนึ่ง  คุณแสงเดือน  นับเป็นแรงงานสตรีดีเด่นของบริษัทฯ คนที่ 3 ต่อจากคุณอโรชา  สุรินเปา  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

และบริหารงานทั่วไป   และคุณนงนุช  นันต๊ะพรหม  หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ